Esta tenda usa cookies para proporcionarte unha mellor experiencia web. Se continúas estás aceptándoas Ler máis

AVISO LEGAL

AVISO LEGAL

A información contida na páxina web carrickbracelets.com, ou calquera das web creadas por Carrick Lifestyle SL, facilitase de acordo co deber de información recollido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e a Electrónica. Comercio.

Así mesmo, Carrick Lifestyle SL infórmalle de que adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de datos de carácter persoal e demais normativa que a desenvolve, de acordo cos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser obxecto de melloras como consecuencia de futuras modificacións do sistema de información do xestor de ficheiros. Así mesmo, poden verse afectados polas modificacións realizadas na lexislación vixente en materia de protección de datos.

CONSIDERACIONS XURÍDICAS

1.- PÁXINA E DOMINIO WEB.

A páxina web e o dominio carrickbracelets.com son propiedade de Carrick Lifestyle SL, con CIF B01639483 e enderezo na rúa Urzaiz, 27 - planta 5 porta A, Vigo 36201 Pontevedra co seguinte enderezo electrónico de contacto sailors@carrickbracelets.com

Carrick Lifestyle SL ten implantadas todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recollida a través da súa páxina web carrickbracelets.com

2.- USUARIOS.

O acceso, rexistro e compra deste sitio web atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. O usuario comprométese a navegar polo sitio web e utilizar o contido de boa fe.

3.- USO DA WEB.

Cando un usuario acceda ao sitio web carrickbracelets.com, poderán rexistrarse parámetros como o enderezo IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión, que en ningún caso terán unha finalidade distinta á meramente estatística. . Carrick Lifestyle SL resérvase o dereito a realizar, en calquera momento e sen previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa páxina web ou na súa configuración e presentación. Carrick Lifestyle SL non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou ao seu contido, nin que estea actualizado, aínda que utilizará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou corrixilos Carrick Lifestyle SL. non asume ningunha responsabilidade derivada dos contidos mostrados na conexión a ligazóns de terceiros referidas na web. O uso non autorizado da información contida neste sitio web, así como a vulneración dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de Carrick Lifestyle SL, darán lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a este sitio web como o uso que se poida facer da información contida nel é responsabilidade exclusiva do usuario. O Usuario comprométese a facer un uso axeitado dos contidos e servizos ofrecidos a través do Sitio Web e, a título enunciativo pero non limitativo, a non utilizalos para (i) realizar actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do titular do Sitio Web, dos seus provedores ou de terceiros, (iii) introducir ou difundir virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico susceptible de provocar os danos anteriormente mencionados. Carrick Lifestyle SL non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan producir no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para conectarse aos servizos e contidos de www.serdigital. .club, un mal funcionamento do navegador ou o uso de versións non actualizadas do mesmo.

4.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Carrick Lifestyle SL. por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do seu sitio web, así como dos elementos contidos nela (a título de exemplo, imaxes, textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección, etc.). de materiais empregados, programas informáticos necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), ou dos seus licenciantes. Calquera uso non autorizado previamente por Carrick Lifestyle SL será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

5.- MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN.

Carrick Lifestyle SL resérvase o dereito a modificar as condicións aquí determinadas en calquera momento, segundo o seu propio criterio, ou motivada por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal. Calquera modificación destas condicións legais publicarase cunha antelación mínima de dez días á súa aplicación efectiva. A utilización da Web despois dos devanditos cambios, implicará a aceptación das mesmas. A vixencia das citadas condicións dependerá da súa exposición e terá vixencia ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

6.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN.

A relación entre Carrick Lifestyle SL e o usuario rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais da cidade de Vigo, salvo que a Lei aplicable dispoña outra cousa.